Dýňodlabání 2019

30. 4. 2019

Dýňodlabání 2019

Pravidla instagramové fotosoutěže Dýňová výzva
Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Dýňová výzva (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Pořadatelé a organizátor soutěže

Spolupořadatel a zároveň organizátor soutěže

 • SEMO a.s., sídlem Smržice 414,798 17, Česká republika, IČ: 49451766, DIČ: CZ49451766, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 5822 B (dále jen „organizátor“).

Ostatní spolupořadatelé

 • Výstaviště Flora Olomouc a.s., sídlem Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ: 25848526, DIČ: CZ25848526, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2255 (dále jen „spolupořadatel“).
 • OK4Inovace, sídlem Jeremenkova 40b,779 00 Olomouc, Česká republika, IČ: 72555149, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. L 12288 (dále jen „spolupořadatel“).

2. Název soutěže

„Dýňová výzva“

3. Doba trvání

Celkově bude soutěž probíhat od 1. 5. 2019 do 15. 9. 2019. Přičemž celkem v 9 kolech, vždy po cca 14 dnech (časově vždy od 00:00 prvního dne kola do 23:59 posledního dne kola):

 1. 1. 5. – 14. 5.
 2. 15. 5. – 31. 5.
 3. 1. 6. – 15. 6.
 4. 16. 6. – 30. 6.
 5. 1. 7. – 15. 7.
 6. 16. 7. – 31. 7.
 7. 1. 8. – 15. 8.
 8. 16. 8. – 31. 8.
 9. 1. 9. – 15.9.

4. Místo konání

Soutěž probíhá na profilu @SEMO_Smrzice na sociální síti Instagram.

5. Podmínky účasti

 • Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která se v době trvání soutěže aktivně zapojí svým fotografickým příspěvkem do soutěže na sociální síti Instagram.
 • Účastník soutěže musí mít na Instagramu vytvořen svůj vlastní osobní uživatelský účet (dále jen jako „účet“) a tento účet musí být veřejně dostupný.
 • Soutěž je pro žáky základních škol, které se přihlásily do podzimního Dýňodlabání na Výstavišti Flora Olomouc. Soutěžní příspěvky od jiných osob nebudou do soutěže zařazeny.
 • Soutěžící může v každém kole soutěžit pouze s jednou fotkou, tedy do soutěže může přihlásit celkem maximálně 9 fotografií.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora, ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 • Účastník zapojením se do Dýňové výzvy souhlasí s Pravidly soutěže a také se zpracováním osobních údajů všemi pořadateli za účelem zpětného kontaktování.
 • Pokud soutěžící nesplní některou z výše uvedených podmínek, vyhrazuje si organizátor právo jej ze soutěže kdykoliv vyřadit.

6. VSTUP do soutěže

Pro zařazení do soutěže je zapotřebí splnit body níže:

  Vyfoťte fotku tematicky spojenou s pěstováním dýní pro podzimní soutěž Dýňodlabání.

  Přidejte tuto fotku na svoji zeď na profilu (ne do příběhu!) s hashtagem #Dynodlabani2019.

  V komentáři napište název školy, za kterou soutěžíte.

  Sledujte profily @SEMO_Smrzice@flora_ol.

7. Určení výherců a výhry

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani nejsou soudně vymahatelné.

A) Určení výherců v jednotlivých kolech

 • Vítězem jednoho kola se stává autor fotografie s nejvyšším počtem „LAJKŮ“ se symbolem srdce. Přičemž fotografie musí být zveřejněna ve stanoveném termínu, označená jménem soutěžní školy a mít logickou spojitost s akcí Dýňodlabání.
 • Vítězná fotografie bude zveřejněna vždy nejpozději 2 pracovní dny po konci kola na profilu firmy SEMO. Autor bude na fotografii označen a bude kontaktován o poskytnutí jména, příjmení, adresy a telefonního čísla prostřednictvím instagramové zprávy. Na poskytnutí těchto údajů má 5 dnů od vyzvání.
 • Výhra mu bude, nejpozději do 5 pracovních dnů od poskytnutí adresy, zaslána kurýrem PPL.
 • Pokud výherce neposkytne informace v termínu, balík si nepřevezme, nebo nebude poskytnuta platná adresa, výhra propadá pořadatelům.
 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Cena za vítězství v kole

 • Dárková kolekce medů SEMO,
 • Barevné sáčky semen SEMO dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč,
 • Dárkový poukaz pro 2 osoby na květinové výstavy Flory Olomouc 2019,
 • Poznámkový blok a tematické pexeso od Výstaviště Flora Olomouc.

Všem soutěžním týmům ze školy výherce bude připočten 1 bod v celkovém hodnocení soutěže v Dýňodlabání na Výstavišti Flora Olomouc. Pokud žáci dané školy zvítězí ve více kolech, pak se přičítané body sčítají.

B) Cena poroty – 3 nejlepší fotografie celkem

 • Zástupci pořadatelů vyberou ze všech soutěžních fotografií 3 nejlepší, po ukončení všech kol soutěže.
 • Tito výherci budou vyhlášeni nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení posledního kola soutěže, tj. do 20. 9. 2019.
 • Od každého soutěžícího se v TOP 3 může umístit jen 1 fotografie.
 • Celkoví výherci soutěže budou následně označeni pod vyhlašovacím příspěvkem, který bude zveřejněn na Instagramu @SEMO_Smrzice.
 • Výherci budou vyzváni k poskytnutí jména, příjmení, adresy a telefonního čísla prostřednictvím instagramové zprávy.
 • Pokud výherce nezašle požadované informace do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra pořadatelům. Výhra propadá ve prospěch pořadatele i v případě, že si ji soutěžící osobně nepřevezme.
 • Cena jim bude po domluvě předána osobně na celkovém vyhlášení fotosoutěže, a to 3. 10. 2019 na Výstavišti Flora Olomouc při soutěži Dýňodlabání. Čas bude výhercům upřesněn s dostatečným předstihem.

Cena poroty pro 3 vybrané fotografie

 • 1. místo – poukázka na nákup v hodnotě 5 000 Kč na www.atranet.cz,
 • 2. místo – interiérová zahrádka Tregren v hodnotě 3 000 Kč,
 • 3. místo – kuchyňské vybavení Tescoma v hodnotě 1 500 Kč.

8. Ochrana osobních údajů, osobnostní práva

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, vás pořadatelé informují, že jim poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) budou shromažďovány a zpracovávány pod kontrolou těchto společností v souladu s následujícími body:

A. Účely a zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zvládnutí vztahu mezi vámi a pořadateli. Pro správné řízení tohoto vztahu budou pořadatelé zpracovávat pouze základní osobní údaje, které jsou nutné pro zaslání výher nebo kontaktování výherců. Zpracování osobních údajů se může provádět elektronicky a ručně, a to na základě slučitelných logických kritérií a funkční s účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, vždy v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

B. Rozsah komunikace a šíření údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami pověřenými pořadateli kvůli zaslání výher nebo kontaktování výherců. Osobní údaje nebudou nijak šířeny k dalším subjektům mimo pořadatele.

C. Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání vztahu. Osobní údaje budou poté uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dodržení jakýchkoli právních předpisů, které mohou pořadatelům uložit povinnost uchovávat osobní údaje po delší dobu.

D. Práva subjektů údajů

Pořadatelé vás informují, že máte právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo právo na omezení či námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů nebo právo odvolat souhlas, který je dán zasláním písemné komunikace na výše uvedené adresy sídel. Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

9. Soutěžní příspěvky

V rámci této soutěže si pořadatelé vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a odstranit případné příspěvky podléhající jedné či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření, jež mohou porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora,
 • příspěvek má obsah, který by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby,
 • obsah příspěvku neodpovídá tematickému zadání soutěže,
 • obsah příspěvku jinak porušuje obecně závazné právní předpisy.

Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografie, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob, kterých se soutěžní příspěvek týká.

Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadatelům souhlas s úpravami a užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely a propagaci značek pořadatelů a akce Dýňodlabání. Za případné další užití příspěvku soutěžícímu nenáleží žádná odměna.
Pořadatelé, ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, omezení přístupu na instagramový účet, apod.).

10. Ostatní

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to bez náhrady. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.semo.cz.
 • Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a Instagram, ani s nimi nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadatelům soutěže, a nikoliv společnostem Facebook a Instagram, přičemž aktivita účastníka na internetové stránce na Instagramu podléhá taktéž podmínkám provozovatele této internetové stránky a sociální sítě, kdy s tímto je účastník seznámen.

Ve Smržicích dne 30. 4. 2019

Dýňodlabání 2019

Dýňodlabání 2019

Facebooktwitter