Oznámení o konání řádné valné hromady 17. 12. 2018

4. 12. 2018

Představenstvo akciové společnosti
SEMO a.s.
se sídlem 798 17 Smržice 414
vedená Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 5822

svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 17. 12. 2018 ve 14.00 hodin v kanceláři ředitele společnosti, v sídle společnosti Smržice 414.

 

Program valné hromady

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady a schválení programu.
3. Projednání a schválení konsolidované účetní uzávěrky za rok 2017.
4. Projednání a schválení konsolidované výroční zprávy za rok 2017.
5. Ukončení valné hromady.

 

Registrace účastníků VH bude probíhat v místě jejího konání od 12.45 hodin.

Případné návrhy na rozšíření programu podejte do 10. 12. 2018 k rukám předsedy představenstva Ing. Jana Prášila.

Navrhovaná usnesení Valné hromady se zdůvodněním jsou přístupná ke stažení všem akcionářům.

Upozornění pro akcionáře

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 12.45 hod. v den a v místě konání Valné hromady. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Nahlédnutí do projednávaných dokumentů

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti, umožní společnost jednotlivým akcionářů společnosti zdarma nahlédnout do všech projednávaných dokumentů, a to v sídle společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady včetně. Všechny předmětné dokumenty jsou také přílohou ke stažení této pozvánky akcionáři při použití osobního hesla.

Ing. Jan Prášil
předseda představenstva SEMO a.s.

 

Dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty jsou přístupné ke stažení všem akcionářům po přihlášení na tyto stránky pomocí formuláře v hlavičce webových stránek přes Přihlásit nebo na samostatné stránce pro přihlášení.

 

Oznámení o konání řádné valné hromady 17. 12. 2018 je dostupné také ve formátu Word (DOC).

Facebooktwittergoogle_plus