Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.semo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je společnost SEMO a.s., 798 17 Smržice, IČO: 49451766, DIČ: CZ49451766. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 5822.  Tel. 582 301911, fax: 582 381189. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Je-li smluvní stranou spotřebitel jako fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

2. Předmět smlouvy

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici  v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží), popřípadě náhradní položky v případě, že kupující možnost záměny v objednávce výslovně označil. Hmotnosti, rozměry a ostatní údaje obsažené na stránkách www.semo.cz, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. SEMO a.s. se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci, který bude určen prodávajícím na jeho webových stránkách nebo na objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen před převzetím zboží v sídle prodávajícího uhradit cenu za toto zboží v hotovosti.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva. Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www stránkách semo.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Ceny v ceníku i na www.semo.cz jsou uvedeny bez DPH, celková cena s DPH je výrazně označená při tvorbě objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo výrazném nárůstu inflace. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu, není-li stanoveno jinak, při dodání zboží. Standardním způsobem platby je platba na dobírku při převzetí zboží.

6. Dodací lhůta

V případě platební podmínky „dobírkou“ začíná dodací lhůta běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, vyexpeduje ho prodávající, nebo předá dopravci, do 1 – 14 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím PPL. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH.

Přeprava PPL je možná u zásilek do 50 kg a do hodnoty 50.000 Kč, které zároveň splňují obchodní podmínky PPL. Více informací naleznete na www.ppl.cz.

Nově si můžete zásilku nechat doručit na provozovnu PPL ParcelShop (místo pro výdej zásilek PPL CZ) dále jen provozovna ParcelShop. Provozovny ParcelShopů jsou v systému PPL identifikovány šestimístným kódem provozovny ParcelShop. Aby byla zásilka doručena na provozovnu ParcelShop, je nutné doplnit kód provozovny ParcelShop do doručovacích údajů. Ostatní pole adresy zůstávají nezměněna a musí obsahovat vaši adresu. Provozovnu si můžete najít na následující stránce s mapou všech partnerských provozoven. Kód provozovny ParcelShop se zobrazí po kliknutí na vybranou provozovnu přímo pod mapou – Mapa provozoven PPL ParcelShop.

U objednávky zboží do 2.000 Kč (bez DPH) účtujeme balné a poštovné. Aktuální ceny balného i poštovného jsou vždy zřetelně uvedeny při tvorbě objednávky zboží.
Při objednávce nad 2.000,- Kč (bez DPH) poštovné ani balné neúčtujeme.

Zboží zaslané prostřednictvím PPL Vám bude doručeno následující pracovní den po dni podání. Balík je doručen až do vašeho bytu/kanceláře do 18 hodin. Při převzetí zboží je možné platit platební kartou.

Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy o úmyslu zásilku doručit na uvedené adrese doručení a obstará uskutečnění pokusu o doručení ještě jednou následující pracovní den. Není-li možno zásilku opětovně doručit, bude vrácena odesílateli. Pokud zadáte při tvorbě své objednávky email a číslo mobilního telefonu, přijde Vám informace o odeslání zásilky, případně Vás doručovatel ještě telefonicky kontaktuje o čase doručení zásilky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Daňový doklad (faktura) je vložen v každém balíku.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Při nákupu dle občanského zákoníku máte v souladu se zákonem č. 367/2000 jako zákazník právo odstoupit od smlouvy v případě neosobního způsobu doručení do 14 dní od jeho převzetí. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury (daňového dokladu), variabilní symbol, datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej prosím zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

   • zboží nesmí být použité
   • zboží musí být nepoškozené
   • zboží musí být kompletní s originálním dokladem o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně (ne na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato a bude Vám vráceno zpět.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za toto zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet (který nám při vrácení zboží písemně sdělíte) a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nevrácení kompletního zboží, nebo vrácení zboží ve stavu neodpovídajícím výše uvedeným podmínkám, se termín vrácení peněz posouvá do doby vrácení plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

9. Záruka

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou zřetelně označenou na každém kusu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Místem plnění při uspokojování práv z vad je sídlo kupujícího.

10. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje prodávajícího uvedené v objednávce a další osobní údaje nezbytné pro přípravu a dodání zboží dle objednávky kupujícího. Tyto osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v databázi prodávajícího pro účely zasílání zboží dle objednávek kupujícího. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě, kromě externího dopravce, kterému jsou osobní údaje kupujícího předány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží.

Požádá-li kupující prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud kupující zjistí nepřesnosti v údajích uchovávaných prodávajícím, je oprávněn žádat, aby prodávající provedl opravu.

Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   • požádat zasílatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby zasílatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li zasílatel žádosti příkazce, má příkazce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše uvedený postup nevylučuje, aby se zasílatel obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce www.semo.cz, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci smlouvy se dohodli, že není-li stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem (zákon č 40/1964 Sb.), zejména § 588 a následujícími.

Platnost obchodních podmínek je dána dnem jejich vydání, tj. od 2. 1. 2014.

Facebooktwitter