Ochrana osobních údajů

Společnost SEMO a.s. se sídlem Smržice 414, 798 17 Smržice, IČ: 49451766, DIČ: CZ49451766, dále jen „Semo“, provozovatel webových stránek www.semo.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V tomto dokumentu nalezete informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobní údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, fakturační údaje, IČ a DIČ v případě podnikatele.
 • Kontaktní údaje – osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, fakturační adresa.
 • Údaje o Vašich objednávkách – informace o zboží a službách, které jste objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla účtu a údaje o reklamacích.
 • Údaje o chování na webu – stránky, které zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu na webu, údaje o zařízeních, ze kterého si web prohlížíte, IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.
 • Údaje z telefonního nebo emailového kontaktu – zejména identifikace zpráv (e-mailových, z kontaktního formuláře), které nám zasíláte, nebo údaje sloužící pro objednávku, Vaše dotazy nebo poptávku zboží námi nabízeného.

1.2. Účely zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy a její zlepšování – Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje, sem patří:
  • Zpracování objednávky nebo služeb, objednaných prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem nebo telefonicky. Zákonným důvodem je nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů splnění právních povinností (např. účetní doklady).
  • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom Vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav Vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.
  • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
 • Vedení účetnictví – Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Zasílání ceníků, novinek a jiných obchodních sdělení – Našim zákazníkům zasíláme ceníky, informace o novinkách a jiná obchodní sdělení (např. pozvánky na polní dny a semináře) na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše obchodní informace, novinky a sdělení zajímají, přičemž vycházíme z naši dřívější obchodní spolupráce. Zasílání výše uvedených podkladů můžete kdykoliv odvolat.
 • Poradenství (internet) – Na dotazy z poradenských a kontaktních formulářů Vám můžeme odpovědět pouze tehdy, když nám udělíte souhlas a uvedete e-mailovou adresu pro odpověď.
 • Cookie z internetových stránek. V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • Společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy.
 • Přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy.
 • Dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat.
 • Třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Vámi.
 • Veřejným orgánům (např. policie).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

 • Nákup můžete realizovat s pomocí uživatelského účtu, který je zabezpečený heslem. V rámci uživatelského účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete rovněž spravovat své osobní údaje.
 • Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu uživatelský účet, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

 • Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do Vašeho uživatelského účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v uživatelskému účtu se vždy odhlásili a zavřeli okno webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Nepřebíráme odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili.

3.2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • Po dobu, po kterou jsme jako správce povinni uchovávat údaje podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.
 • Komunikace 3 roky.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Práva subjektů údajů

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Máte právo se na nás obrátit se svou žádostí nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány. To se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

5.1. Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt na této stránce. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • Pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku.
 • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat.
 • Co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích.

5.2. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

5.3. Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

6. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány třetí straně.

7. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto zásad nás neváhejte kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů.

Kontakt:
SEMO a.s.
Smržice 414
798 17 Smržice
Česká republika

E-mail: gdpr@semo.cz

Tel.: +420 582 301 911

8. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

 

Facebooktwitter