Vady a reklamace

1. Kontrola produktů

Kupující musí zkontrolovat nakupované produkty během dodání nebo co nejdříve po dodání. Přitom musí zkontrolovat, zda dodané produkty souhlasí s dohodou, tj. zda byly:

  • dodány správné produkty,
  • množství dodaných produktů odpovídá dohodě,
  • dodané produkty odpovídají dohodnutým požadavkům na jakost nebo – jestliže žádné nebyly dohodnuty – zda umožňují normální použití a/nebo vyhovují obchodním účelům.

2. Vady a nedostatky

Jestliže jsou zjištěny viditelné vady či nedostatky, kupující musí prodávajícího písemně patřičnou formou informovat do třech pracovních dní po převzetí zboží, přičemž uvede číslo partie a další údaje podle dodacího listu a/nebo faktury.

3. Skryté vady

Kupující musí ohlásit všechny skryté vady prodávajícímu písemně do 3 pracovních dnů po jejich odhalení s uvedením čísla partie a údajů dodacího listu a/nebo faktury.

4. Reklamace

Reklamace musí být popsána takovým způsobem, aby ji mohl prodávající nebo třetí osoba ověřit. Pro tento účel musí kupující také uchovávat záznamy mající vztah k použití produktu, nebo v případě dalšího prodeje produktu, k osobám kupujícím. Nepodá-li kupující reklamaci ve výše uvedené lhůtě, reklamace nebude vyřizována a jeho práva zanikají.

5. Spor

V případě pokračujícího sporu mezi stranami ohledně klíčivosti, pravosti typu, odrůdové čistoty, technické čistoty a zdravotního stavu, může každá ze stran požádat o odběr kontrolního vzorku ze skladu prodávajícího a jeho rozbor poslat ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol. Náklady takové kontroly půjdou k tíži té strany, která dle výsledku více pochybila. Tento požadavek musí být podán do 6 měsíců od prvního nahlášení problému kupujícím. Výsledek kontroly bude závazný pro obě strany, bez újmy práva stran předložit spor o následcích tohoto nálezu příslušnému soudu.